Amdanom Ni

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â’r bobl y mae’n eu cefnogi , yn cymryd eu hochr ac yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth eiriolaeth effeithiol ac effeithlon i’w holl gleientiaid.

Datganiad Cenhadaeth

Gwasanaeth Eiriolaeth Siroedd Conwy a Iechyd Meddwl Sir Ddinbych yn darparu gwasanaeth o ansawdd, annibynol sy’n cael ei arwain gan ein ddefnyddwyr I gefnogi pobl sy’n agored i niwed a’u gofalwyr i gael llais i ddiogelu eu hiechyd a’u lles.

Rydym wedi ymrwymo i :

 • Hyrwyddo annibyniaeth .
 • Herio gwahaniaethu ac atal thriniaeth annheg .
 • Diogelu hawliau unigolion

Gwerthoedd

Mae GEIMCaSDd  yn cymhwyso’r gwerthoedd craidd canlynol ym mhob un o’n ymrwymiadau :

ANSAWDD :  Mae GEIMCaSDd yn gweithio tuag at sicrhau ansawdd fel sefydliad, cyflogwr a darparwr gwasanaeth .

CYFANRWYDD : bod yn agored ac yn onest yn ein holl ryngweithio .

YMREOLAETH : yr hawl i hunan- lywodraeth .

Nod ac Amcanion

 • Cyllid

Er mwyn sicrhau bod systemau rheoli ariannol cadarn, yn ogystal â mynd ar drywydd holl gyfleoedd ariannu priodol a mesurau lleihau costau cymesur, er mwyn cynnal hyfywedd y sefydliad, gan weithio tuag at gynyddu incwm ym mhob blwyddyn ariannol.

 • Staffio

Yn unol â deddfwriaeth gyfredol ac arfer da, bydd staff yn gymwysedig, yn gymwys ac yn gallu cyrraedd eu llawn botensial er mwyn bod yn rhan o dîm llawn cymhelliant ac i sicrhau darpariaeth gwasanaeth rhagorol.

 • Hyfforddiant

Fel rhan o’r Datblygiad ac Adolygu System Personol (PDR), bydd anghenion hyfforddiant yr holl staff yn cael eu hadolygu’n flynyddol a rhaid i bob aelod o staff ddal neu fod yn gweithio tuag at y cymwysterau angenrheidiol i’w galluogi i gyflawni rolau a rhwymedigaethau statudol y sefydliad.

 • Polisïau a Gweithdrefnau

Bydd yr holl Bolisïau a Gweithdrefnau yn berthnasol, cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol, fod yn gyfredol, ac ar gael i bob aelod o staff * a chyrff eraill fel y bo’n briodol. Bydd adolygiadau yn digwydd yn flynyddol oni bai bod angen gwneud hynny tu allan i’r amserlen hon.

* staff cyflogedig, gwirfoddolwyr ac aelodau’r Bwrdd

 • Defnyddwyr Gwasanaeth

Bydd GEIMCaSDd yn darparu gwasanaeth sy’n effeithlon, yn hygyrch, yn amserol ac o’r ansawdd orau bosibl i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth a’u gofalwyr.

ALLANOL

 • Ansawdd ac Achrediadau

Byddwn yn cynnal ac yn gwella yn raddol ein statws Buddsoddwyr mewn Pobl tuag at Arian yn 2017 ac Aur ar ôl hynny ac yn gweithio tuag at gwobrau eraill a gydnabyddir yn genedlaethol  a fydd yn cryfhau ein hymrwymiad i safonau uchel o ragoriaeth, gwella ein harbenigedd a phroffil (yn y sector eiriolaeth).

 • Grantiau (a Chontractau)

Bydd y sefydliad y gallu a’r wybodaeth angenrheidiol i ganiatáu cyrchu, cymhwyso a chyflawniad llwyddiannus o gynhyrchu incwm i gynnal ein safle, a byddwn yn sicrhau (o leiaf) un ffrwd ariannu ychwanegol y flwyddyn.

 • Partneriaid Strategol

Byddwn yn adeiladu a gwella ein perthynas weithiol gyda’r holl bartneriaid a chomisiynwyr i sicrhau ein bod yn Gwasanaeth Eiriolaeth blaenllaw.

Cyfrinachedd

Mae GEIMCaSDd yn credu bod pawb sy’n defnyddio ein gwasanaeth yr hawl i gyfrinachedd. Mae gennym systemau ar waith i sicrhau bod yr holl wybodaeth o natur gyfrinachol cael ei barchu ac ei warchod.

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddwn yn torri ein cytundeb cyfrinachedd gyda chi.

Yr eithriadau hyn yw: os byddwch yn rhoi gwybodaeth sy’n ymwneud â phlentyn sy’n cael ei gam-drin; os byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni sy’n ein harwain i gredu bod eich bywyd, neu fywyd rhywun arall mewn perygl, neu os byddwch yn rhoi gwybodaeth sy’n ymwneud â gweithred o derfysgaeth. Yn yr amgylchiadau hyn byddem bob amser yn dweud wrthych am y datgeliad a cheisio ennill eich cydweithrediad.

 

IMCA LOGO (2)  imhaSmall    QPM  FF-logo-small

IIP_Welsh_SM_black_72dpi (2)